Všeobecné obchodní podmínky

Úvod  /  Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Zhotovitel: Martin Ondráček, Slovanská 1090, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 04058984, Neplátce DPH.

(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel Martin Ondráček (Internetová agentura NET boost) poskytuje služby na základě objednávky dle těchto podmínek.

(dále jako „objednatel“)

 

2. Předmětem smlouvy jsou zejména

2.1 Grafické, programátorské a 3D práce, webové stránky (dále jen „služby“)

2.2 Zpracování obrázku v digitální podobě znázorňující podobu webu (dále jen „grafický návrh“)

2.3 Návrh logotypu, grafického manuálu v digitální formě (dále jen „firemní identita“)

2.4 Programátorské nebo kodérské práce v podobě kódu a stylů (dále jen „kódování“)

2.5 Copywriting, optimalizace webových stránek, konzultace (dále jen „ostatní služby“)

 

3. Definice pojmů

3.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) definují obchodní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. V souladu s nimi zhotovitel poskytuje resp. poskytne objednateli (na základě smlouvy nebo objednávky) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě. Podpisem smlouvy, potvrzením objednávky, souhlasem s částkou uzavřené po mailu objednatel schvaluje, že se důkladně seznámil a souhlasí se zněním VOP a že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud smlouva nestanoví jinak.

3.2 Smlouva nebo objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definující smluvní vztahy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu VOP.

3.3 Službou se rozumí služba poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě smlouvy nebo objednávky uzavřené zhotovitelem a objednatelem v souladu s VOP a provozními podmínkami, kterými je objednatel povinen se řídit.

3.4 Výpadek provozu serveru je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru, způsobující částečnou nebo úplnou nefunkčnost.

3.5 Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech související s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

3.6 Občanským zákoníkem je zákon č. 121/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.7 Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.8 Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

3.9 Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně či elektronicky.

3.10 Projevem svobodné vůle k uzavření smlouvy se rozumí písemné uzavření smlouvy nebo písemné potvrzení objednávky na služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů objednatelem v rozsahu požadovaném zhotovitelem spolu s vyjádřením souhlasu objednatelem s VOP a s prvotními podmínkami služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet nebo uhrazením faktury.

3.11 Www stránky zhotovitele jsou www.netboost.cz

3.12 Písemný, písemně – jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již listinné či elektronické

 

4. Cenová nabídka

4.1 Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze v případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.

4.2 Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky v průběhu realizace měnit, nelze požadovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může výrazně lišit.

4.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí ji nelze považovat za platnou. Objednatel může v takovém případě požádat o nové vytvoření cenové nabídky.

 

5. Cena služby

5.1 Cena za dílo je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení objednatelem (u objednávkového formuláře zhotovitelem). Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem platí cena uvedená ve smlouvě, či v potvrzovacím e-mailu, který při objednávce přijde na e-mail zhotovitele a objednatele.

5.2 Pokud je u projektu požadována záloha, obvykle 50%, objednatel se zavazuje uhradit částku na faktuře do 7 – 14 dnů, obvykle ihned na účet zhotovitele. Záloha je nevratná.

5.3 Doplatek (pokud byla požadována záloha) nebo cena díla, která je předmětem smlouvy, uhradí objednatel na účet zhotovitele před předáním zhotoveného díla.

5.4 Pokud se jedná o dílo, kde předmětem smlouvy jsou grafické náhledy nebo služby, které může objednatel použít i bez zdrojových dat, je povinen objednatel zaplatit doplatek nebo cenu díla.

5.5 Objednatel se zavazuje faktury zaplatit ve splatnosti dle specifikace na fakturách (obvykle do 10 dnů). Cena za další vícepráce je podle standardní hodinové sazby 500,- Kč nebo podle jednotlivých cen za dílo.

5.6 Cena za dílo je vždy rozepsána na jednotlivé služby. Pokud objednatel souhlasil s celkovou cenou za dílo, není v průběhu prací nesouhlas s cenou důvodem ke zrušení smlouvy.

5.7 Pokud objednatel souhlasil s celkovou cenou při potvrzení objednávky a faktura je rozdělena za každou službu zvlášť, musí objednatel uhradit zálohu (obvykle 50%) na účet zhotovitele a po dokončení projektu doplatit zbytek z celkové částky.

5.8 Pokud objednatel uhradil fakturu jen za jednu část projektu a za další část po výzvě k zaplacení zálohové faktury nezaplatil, ale souhlasil s celkovou cenou za dílo, musí uhradit doplatek z celkové ceny, aby zhotovitel objednateli mohl poskytnout práva na dílo.

5.9 Pokud objednatel požaduje po zhotoviteli rozšíření dodaných prací o další službu v průběhu prací, musí objednatel zaplatit zhotoviteli zálohu v obvyklé výši 50% do splatnosti na faktuře (ihned).

 

6. Průběh plnění a dodací lhůty

6.1 Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení internetové prezentace. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení v návrhu smlouvy, objednatel může využít objednávkového formuláře a na základě těchto požadavků navrhne zhotovitel písemně nebo elektronicky předběžnou cenu internetové prezentace a lhůty pro vytvoření grafického a technického řešení internetové prezentace. V případě, že objednatel s navrženou předběžnou cenou a lhůtami výslovně souhlasí, pokládá se smlouva i v případě elektronické verze za uzavřenou.

6.2 Termín dodání pro jakoukoliv službu, kterou zhotovitel (Martin Ondráček) provozuje, je minimálně 14 dní. U internetových prezentací je termín dodání standardně cca min. 2 týdnů od uzavření smlouvy, pokud není uvedeno jinak. Je-li průběh zakázky ovlivněn objednatelem, doba zhotovení se může změnit a prodloužit.

6.3 Pokud objednatel před uzavřením smlouvy neinformoval zhotovitele o datu, po kterém již o službu nemá zájem, není prodloužení termínu dodání důvodem ke zrušení kupní smlouvy.

6.4 Pokud objednatel přestane komunikovat a neozve se 60 dní, práce na projektu budou ukončeny, pokud není uvedeno jinak.

 

7. Práva a povinnosti objednatele

7.1 Objednatel je povinen se před zahájením spolupráce seznámit s obsahem VOP.

7.2 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit své VOP a není povinen objednatele na tyto změny upozornit. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP, je oprávněn vypovědět smlouvu o čerpání služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn objednateli. V případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání služby z důvodu ne-akceptace nových VOP, považuje se toto za souhlas objednatele s novým zněním VOP.

7.3 Objednatel se zavazuje písemně oznámit zhotoviteli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese objednatel odpovědnost za vzniklou škodu.

7.4 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.

7.5 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele. V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.

7.6 Objednatel je povinen jednat se zhotovitelem slušně, nenapadat a ani nevyhrožovat. V žádném případě nesmí veřejně prezentovat nebo sdílet listovní tajemství (e-mail, skype, sociální sítě).

7.7 Porušení některého z ustanovení těchto VOP objednatelem nebo příslušné smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služby. V takovém případě se má za to, že objednatel odstoupil od příslušné smlouvy nebo objednávky. Objednatel ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. zhotovitel neztrácí nárok na úhradu za služby.

7.8 Objednatel si je vědom, že objednávka je závazná okamžikem jejího potvrzení zhotovitelem.

7.9 S osobními údaji objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo zhotovitele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:

7.10 Použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích.

Poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci domény, webhostingu.

Poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci – klientových internetových stránek/eshopu do internetových katalogů, vyhledávačů, srovnávačů cen apod.

Použití pro marketing v rámci služeb zhotovitele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

7.11 Objednatel je povinen:

Při spuštění webových stránek napojené na redakční systém WordPress reklamovat vadné poskytování služby do 7 dnů. Pokud objednatel smaže uživatelský účet zhotovitele na webových stránkách, reklamaci nelze uplatnit. Zhotovitel si nemůže prověřit, zda objednatel webové stránky nepoškodil úmyslně za účelem vrácení peněz. Reklamaci nelze uplatnit ani po znovu poslání přístupu do webových stránek. Pokud během 7 dnů od spuštění webových stránek se objednatel rozhodne pro technické či vzhledové změny, které provede svépomocí nebo přes třetí stranu, reklamace zaniká (objednatel smazal/upravil práci, kterou vytvořil zhotovitel a za tyto úpravy zhotovitel nezodpovídá).
Neprodleně reklamovat vadné poskytování služby (služby, ostatní služby, 3D grafika, firemní identita, kódování) v případě vadného poskytnutí služby, dále, nejpozději do 14 dnů od doručení reklamovat nesprávné vyúčtování ceny, jinak toto právo zanikne.
Reklamace se uplatňuje písemně na adresu zhotovitele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 60ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a objednatel je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má objednatel právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny za danou službu, grafický návrh či kódování.
Při platbě ze zahraničí je objednatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet zhotovitele připsána úhrada za poskytnuté služby v plné výši.
Pokud zhotovitel dodá grafický design objednateli, se kterým objednatel souhlasil a dílo bude chtít použít, musí být v patičce grafického designu/web designu uveden aktivní odkaz na www stránky zhotovitele. Aktivním odkazem se rozumí funkční URL adresa. Pokud autor uveden není, objednatel porušuje VOP a zhotovitel bude požadovat zaplacení pokuty ve výši 100 000 Kč, není-li uvedeno jinak.
Pokud zhotovitel dodá objednateli webové stránky, které nekódoval, ale upravil grafické prvky, textový obsah, obrázky, fotky ikonky apod., musí objednatel uvést v patičce webových stránek aktivní odkaz na www stránky zhotovitele. Pokud autor uveden není, objednatel porušuje VOP a zhotovitel bude požadovat zaplacení pokuty ve výši 100 000 Kč, není-li uvedeno jinak.

 

8. Práva a povinnosti zhotovitele

8.1 Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany objednatele zhotovitel vrací, pokud překročí částku 400 Kč.

8.2 Zhotovitel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze smlouvy nebo objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

8.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů, inženýrských sítí a prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.

8.4 Při tvorbě obrázků v digitální podobě „grafický návrh“ „firemní identita“ „kódování“ je povinen zhotovitel dodat objednateli některý z těchto příslušných formátů.

Webový design – soubory PSD, ikonky, fonty

Logotyp – soubory PDF, AI

Banner – soubory JPG, JPEG, PNG, GIF

3D grafika – formát TIF, JPG, PNG

8.5 Základní závazky zhotovitele:

Zpracovat grafický návrh internetové prezentace.
Převést grafický návrh do šablony.
Nasadit šablonu na počítačový kód.
Upravit šablony do vzhledu grafických návrhů.
Nasadit šablonu na počítačový program určený ke správě internetové prezentace (dále jen CMS).
Umístit dodaný obsah na internetové stránky a zpracovat finální podobu webových stránek.
Dodat návrh logotypu či grafického manuálu.
Všechny tyto závazky jsou termínované. Před dodáním webových stránek pod doménové jméno objednatele jsou stránky ověřeny pod subdoménou zhotovitele či pod alternativní adresou (tzv. testovací provoz) a předány do ostrého provozu. Před spuštěním jsou webové stránky schválené objednatelem.

 

9. Redakční systém

9.1 Webové stránky dodané objednateli fungují na CMS WordPress, který není vlastnictvím zhotovitele. Redakční systém WordPress je svobodný open source redakční systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GPLv2 od společnosti Free Software Foundation. Není spravován zhotovitelem, ale vývojářskou a uživatelskou komunitou.

9.2 Redakční systém, nebo-li CMS je systém na který jsou napojené webové stránky a umožňují objednateli spravovat webové stránky, aniž by měl počítačové znalosti. Pokud ve smlouvě není uvedenou jinak, redakční systém open source (WordPress) nespravuje zhotovitel, ale objednatel nebo třetí strana.

9.3 Licenci redakčního systému naleznete na https://wordpress.org/about/license/

9.4 Zhotovitel neposkytuje záruku na redakční systém WordPress.

9.5 Informace o CMS za které nenese Zhotovitel zodpovědnost:

Zdrojový kód CMS je volně přístupný.
Licence CMS je GPLv2.
Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za chybné aktualizace CMS nebo aplikací třetích stran.
Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za mallware způsobený neodborným spravování webových stránek.
Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za neodbornou správu webových stránek.
Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost aplikací třetích stran.
Zhotoviteli objednatel neplatí žádné měsíční poplatky za pronájem CMS.
Zhotovitel není správcem CMS a objednatel neplatí žádné měsíční poplatky, pokud není stanoveno jinak.

10. Údržba a odstraňování vad

10.1 Pokud není dohodnuto jinak, zhotovitel webové stránky napojené na CMS při provozu webových stránek systém neudržuje a za vady neodpovídá. Objednatel si musí ze své strany zajistit správce webových stránek, kterým není zhotovitel. Pokud objednatel web neodborně poškodí, nenese zhotovitel za tyto vady zodpovědnost.

10.2 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady webhostingu, který je vždy poskytován jiným subjektem. U případných sporů se objednatel musí obrátit na poskytovatele.

 

11. Doménové jméno a webhosting

11.1 Webové stránky objednatele budou provozovány pod účtem objednatele, nikoliv zhotovitele. Pokud objednatel svěří registraci domény, webhostingu zhotoviteli, musí mít zhotovitel plnou moc, elektronicky nebo písemně potvrzené, že registraci smí provést.

11.2 Zhotovitel si vyhrazuje právo vyzvat vás písemně nebo elektronicky před expirací k ukončení webhostingu nebo domény na účtu zhotovitele. Objednatel má povinnost si účet zřídit u jiného poskytovatele do expiračního data. Za ukončení účtu po nezaplacené expiraci a jeho zrušení nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost.

11.3 Webhosting je časově omezená služba. Doba jejího trvání je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku od zahájení služby se webhosting obnovuje na další rok v souladu s účinnými OP, pokud jeden z účastníků smlouvy písemně nesdělí druhé straně ve lhůtě nejméně šesti týdnu před uplynutím sjednané doby, že o další prodloužení služby nemá zájem. Vypovědět ji může zhotovitel nebo objednatel.

11.4 Pokud je webhosting zřízen pod účtem zhotovitele, objednatel si může vyžádat ukončení služby webhostingu i v čase kratším než jeden rok, avšak bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku nebo jeho části.

11.5 Podmínkou pro zahájení služby je předcházející uhrazení poplatku za webhosting v plné výši a označení platby odpovídajícím variabilním symbolem.

11.6 Objednatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

11.7 Doména registrovaná pod účtem zhotovitele nebude prodloužena, pokud nebude uhrazen poplatek za prodloužení domény.

11.8 Zhotovitel neručí za škody vzniklé třetí stranou při provozování webhostingu nebo domény pod účtem zhotovitele.

 

12. Obsah stránek, databáze

12.1 Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za obsah na webových stránkách objednatele.

12.2 Veškerá data, informace apod. určené k propagaci prodeje či nabízených služeb nejsou vlastnictvím zhotovitele.

12.3 Fotografie a další případně zákonem chráněné prvky musí být pořízeny legálně a být ošetřené písemnou licenční smlouvou. Pokud je objednatel pořídil nelegálně, zhotovitel za ně nezodpovídá.

12.4 Objednatel si může webové stránky naplnit svépomocí prostřednictvím redakčního systému. Zhotovitel v tomto případě za chyby a problémy nezodpovídá.

12.5 Za smazání databáze webových stránek nebo její úpravu objednatelem, nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost. A to ani v případě, pokud je webhosting spravován pod účtem zhotovitele.

12.6 Objednatel za účelem naplnění webových stránek musí zhotoviteli předat obsah:

Fotografie, fotografie sídla objednatele, výrobků, produktů, kontaktních osob apod.
Texty, které budou doplňovat textovou část (ve formátu .pdf, .doc, .txt)
Katalogy, ceníky či jiné podklady
Videa (ve formátu .avi, .mov, .wmv)
Odkazy na další podstránky.
Další nezbytně nutné údaje k naplnění obsahu stránek.

 

13. Doba a čerpání služeb

13.1 Smlouva nebo objednávka se uzavírá na dobu 12 měsíců, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.

13.2 Výpověď Služby je platná až od začátku následujícího fakturačního období.

13.3 Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy či objednávky budou vyrovnány nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení smlouvy či zrušení objednávky.

13.4 Čerpání služby se řídí VOP, které platí v okamžiku, kdy je služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo přísl. Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.

13.5 Službu poskytnutou na základě objednávky lze vypovědět autorizovanou písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu zhotovitele.

13.6 Smlouva nebo Objednávka zaniká:

Písemnou dohodou smluvních stran.
Uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi.
Porušením VOP ze strany objednatele.
Uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.
Uplynutím doby na 365 dní, kdy objednatel nereagoval na výzvy.

 

14. Právo na odmítnutí zakázky nebo objednávky

14.1 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, pokud odporuje zájmům nebo přesvědčením zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele.

14.2 Zhotovitel má právo odmítnout objednávku v případě, že je objednatel veden v databázi dlužníků nebo dluží-li za již realizované práce.

14.3 Zhotovitel musí odmítnutí zakázky oznámit a není povinen podávat vysvětlení.

 

15. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

15.1 Přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů uvedených ve smlouvě, objednávce , VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním zhotovitele a objednateli nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.

15.2 Objednatel nemůže požadovat náhradu škody za kód webových stránek, který je volně přístupný objednateli a třetím stranám.

15.3 Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany zhotovitele objednateli je stanovena na 50% z celkové částky. Zhotovitel může objednateli uhradit jen část služby, kterou objednateli poskytl a to jen v případě dokázání chyb ze strany zhotovitele.

15.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou sobě, objednateli nebo třetí straně, a to i tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje ve smlouvě.

15.5 Objednatel nese plnou odpovědnost za problémy při špatné údržbě webových stránek a nemůže po zhotoviteli požadovat náhradu škody.

 

16. Vady díla

16.1 Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla. Zhotovitel dílo přepracuje třikrát zdarma. Další přepracování díla je podle stanovené ceny ke konkrétní nabídce, kterou se objednatel dozví v objednávkovém formuláři. Pokud cena není uvedená, cena může být podle hodinové sazby nebo celkové ceny za jednotlivou položku. Dojde-li k převzetí díla objednatelem, zhotovitel za vady díla neodpovídá.

16.2 Pokud objednatel zjistí, že v průběhu používání díla došlo k chybám, musí zhotoviteli předložit důkazy, že chyba v díle byla v prvních sedmi dnech po čerpání služeb.

16.3 Pokud byl vytvořen Grafický návrh, není zde možné považovat dodané dílo zhotovitelem objednateli za vadné dílo, pokud byl již grafický návrh schválen objednatelem.

 

17. Platby a fakturace

17.1 Pokud není stanoveno jinak ve smlouvě nebo objednávce, je za veškeré prováděné vícepráce účtovaná částka 500 Kč za hodinu.

17.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli před nebo v průběhu prací zaplacení zálohy či doplatek, kterou je v průběhu poskytování služeb objednatel povinen zaplatit.

17.3 Objednatel je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě. V případě, že objednatel zálohu v průběhu poskytování služeb nezaplatí, bude vyzván k úhradě do sedmi pracovních dnů, pokud se strany nedomluví jinak.

17.4 V případě, že objednatel neuhradí zálohu před zahájením služeb, nebude vyzván zhotovitelem a smlouva nebo objednávka zanikne.

17.5 Vyúčtování probíhá na základě zaslání faktury na adresu objednatele či výzvy elektronické podobě na mailovou adresu objednatele.

17.6 Výzva je vystavená faktura zhotovitele.

17.7 Objednatel je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele v přesné částce uvedené na faktuře zhotovitele a označit ji variabilním symbolem.

17.8 Obdrží-li objednatel vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu zvlášť.

17.9 Neobdrží-li objednatel fakturu zhotovitele, pak je povinen doložit důkaz.

17.10 Pokud zhotovitel neobdrží platbu za poskytnutí díla do termínu, bude objednatel písemně vyzván upomínkou k uhrazení platby.

17.11 Pokud zhotovitel neobdrží platbu ani po upomínce, nesmí objednatel dílo použít/již používat.

17.12 Zhotovitel si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech služeb objednatele.

17.13 Objednateli bude vystaven daňový doklad (faktura) se splatností 14 dnů od převzetí služby.

17.14 Objednatel souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona. Faktury jsou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail objednatele nebo písemně na doručovací adresu objednatele.

17.15 Uhrazením odpovídající výzvy k platbě objednatel potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem.

17.16 Tímto okamžikem nemůže po zhotoviteli požadovat uhrazenou částku zpět.

17.17 Pokud Odběratel nereaguje na výzvy k platbě, může dodavatel po 14 dnech zablokovat účet webových stránek odběratele a obnovit ho po uhrazení dlužné částky.

17.18 Pokud odběratel neuhradí částku na faktuře do 14 dní, bude odběrateli započítáno penále a úrok z prodlení ve výši (podle zákona § 1970 OZ ve spojitosti s nařízením vlády č. 351/2013) 0,1% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

17.19 Pokud Odběratel po 30ti dnech od výzvy neuhradí dlužnou částku, nebude reagovat na další výzvy, může Zhotovitel podat na Odběratele trestní oznámení za bezdůvodné obohacení, vymáhat částku právní cestou, pohledávku prodat další agentuře nebo exekutorské firmě.

17.20 Pokud objednatel neuhradí částku na faktuře po 30ti dnech od výzvy, bude registrován do registru dlužníků na několika portále tomu určených. Dále bude uveden v naší černé listině dlužníků spolu s kontaktními informacemi.

17.21 Zhotovitel není plátce DPH.

 

18. Mlčenlivost

18.1 Zhotovitel a objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy nebo VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace. To platí i po ukončení smlouvy nebo objednávky.

18.2 Objednatel nesmí v žádném případě zveřejnit mailovou komunikaci (to jest listovní tajemství).

18.3 Poruší-li objednatel jednu ze svých povinností o zachování mlčenlivosti, bude na objednatele podána žaloba a vymáhána smluvní pokuta ve výši 200 000 Kč. Vymáhaná částka se může lišit.

 

19. Třetí strana

19.1 Všechna práva ke grafickým návrhům (obrázky, ikonky, aj.) jsou výhradním vlastnictvím zhotovitele jen do doby, než si dílo převezme a zaplatí objednatel.

19.2 Kopírování, distribuce, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno.

19.3 Třetí strana se rozumí „třetí oči“. Zejména publikování obsahu kdekoliv na internetu, sdílení na sociálních sítích, tisknutí a zasílání konceptu grafického návrhu, webových stránek či jiné služby konkurenci v oblasti IT apod.

19.4 Objednatel nesmí ani po uhrazení všech faktur posílat dílo do soutěží, konkurenci v IT či tvorbě webových stránek k analýze a vydávat jej za svojí vlastní práci.

19.5 Dílo lze umístit do soutěží a podobných akcí jen s písemným souhlasem zhotovitele.

19.6 Poruší-li a objednatel jednu ze svých povinností o třetí straně, bude zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.

 

20. Sankční ujednání, soudní cesta

20.1 Poruší-li objednatel některou ze svých povinností, které jsou sjednány smlouvou, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 100.000, pokud není uvedeno jinak za každé takovéto porušení, a to převodem na účet zhotovitele (Martin Ondráček) do 30-ti dnů od výzvy.

20.2 Zhotovitel není v žádném případě povinen zaplatit objednateli pokutu v jakékoliv výši z ceny díla za nedodržení termínu.

20.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s platbou ceny díla.

20.4 Sankční ujednání nebo soudní cesta se týká když:

Objednatel souhlasil a převzal dílo a používá jej i po nezaplacení částky ve faktuře.
Objednatel pošpinil dobré jméno Zhotovitele.
Objednatel používá grafický návrh, kód webové stránky či jinou službu k obohacení a ke komerčním účelům i po nezaplacení částky.
V takovém případě nemá souhlas autora (Zhotovitele) a nesmí dílo použít.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017

Rozjedeme Váš nový projekt společně?

Vyplňte jednoduchý formulář s kontakty a my se Vám rádi ozveme.

5 + 2 =

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a obchodními podmínkami.

poptavka
Poptávka